Välkommen till KATAJAs nya hemsidor

KATAJA-programmet, dvs. det nationella forskarutbildningsprogrammet i företagsekonomi, finns till för att effektivera forskarutbilningen i Finland. Forskarutbildning i företagsekonomi ges vid 12 universitet i Finland. Utbildningsenheterna är rätt små och glest belägna och ämnena många. Av denna anledning och på grund av de sparmöjligheter samarbetet ger är det viktigt att forskarutbildningen organiseras nationellt. KATAJA finns därför till för att skapa en mer effektiv utbildningsmiljö för dagens doktorander.

KATAJAs undervisningsprogram består av ämneskurser, specialkurser och kurser i forskningsfärdigheter. På ämneskurserna behandlas de centrala vetenskapsområdenas teorier och grunderna för dessa. Specialkurserna fokuserar på de olika vetenskapsområdenas aktuella forskningsteman. Kurserna i forskningsfärdigheter består av kurser i metodologi, metod och vetenskapsfilosofi.

Informationen på dessa sidor ges till största delen på engelska. Information om kurser och hur du anmäler dig till dessa, samt andra evenemang hittar du på de engelskspråkiga sidorna.

Du kan även ansluta dig till KATAJAs e-postlista genom att skicka en ansökan om att få bli ansluten och din e-postadress till KATAJAs koordinator (pekka.saarikorpi(at)hanken.fi). Kom ihåg att genast ta kontakt med KATAJAs kordinator om du får en ny e-postadress eller om du vill avbryta din e-postprenumeration.